Ketubah on Leather Parchment

Ketubah by Yair Lapid (Hebrew Only)

כתובה

בפני האלוהים וכל בני האדם
זוהי השבועה שאנו נשבעים היום
לבנות את זה הבית על יסודות
האהבה
ובו תמיד לשמור זה לזה מקום.
מקום שבו נוכל לשתוק ולהקשיב
לזכור שגם תורך מגיע ועובר
לדעת שגילוי הלב יכול גם להכאיב
ולגלות בכל זאת לפני שיצטבר.
למחול על מגרעות אך להילחם בהן
ביחד
לא להפסיק אף פעם לנסות להשתפר
לדעת לבקש סליחה ולקבלה בלי פחד
ולהכיר בכך שכל אחד הוא גם אחר.
למצוא בתוך ליבנו שלווה ואחווה
להושיט לזר ולחלש ידנו התומכת
לתת לכל אחד משנינו הזדמנות
שווה
לצעוד בגאווה, אך להצניע לכת.
יהיה ביתנו יום וליל פתוח ומאיר
לבני המשפחה וגם לכל חבר
אבל גם רק בשנינו נדע כיצד לשמוח
כשהדלת תיסגר ורק אנחנו נישאר.
נגדל את ילדינו במסירות ושכל
ונלמדם להימנע מכל שנאת חינם
נחנכם להיות גאים בעמם למוד
הסבל
אך לקבל גם כל אדם באשר הוא אדם.
זוהי השבועה אשר היום אנו נותנים
בפני האלוהים ובפני כל הקהל
ומי ייתן ועוד מאה שנים
את השבועה הזו לחדש נוכל.

יאיר לפיד

Copyright © 2009

Designed by Orna Weisberg owner of My Ketubah Art Studios, San Francisco, California | Copyright 2009 © All site content, ketubah designs, photography and texts © My Ketubah Art Studios Prints and Designs. All Rights Reserved. My Ketubah Art Studios® is a Registered Trademark of Orna Weisberg's Artwork. | Orders by phone: 1(415)860-2090 or email: myketuba(at)gmail.com'; My Ketubah Art Studios

< ?php esc_html_e(''); ?>
Switch to mobile version